Artykuły

Targi Mieszkaniowe

Od nowego roku brak użytkowania wieczystego gruntów dla właścicieli mieszkań

Nieruchomości

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o użytkowaniu wieczystym, który przewiduje, że od 1 stycznia 2017 roku zniknie prawo użytkowania wieczystego. Wprawdzie tylko w budynkach wielorodzinnych, ale dzięki temu, miliony właścicieli mieszkań i lokali usługowych w blokach staną się w końcu właścicielami gruntu pod swoim blokiem.

Od nowego roku brak użytkowania wieczystego gruntów dla właścicieli mieszkań

Głównym argumentem Ministerstwa przemawiającym za wprowadzeniem zmiany jest fakt, że aktualny stan prawny, w którym lokal jest objęty własnością, ale przypadający mu udział w gruncie pod budynkiem - prawem użytkowania wieczystego, powoduje problemy. Jak zaznacza resort szczególnie utrudnione, a niekiedy nawet niemożliwe, jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu na rzecz właścicieli lokali, ponieważ wystarczy tylko jeden sprzeciw wobec przekształcenia. Niezbędna jest zgoda co najmniej połowy właścicieli mieszkań w budynku. Jeśli jej nie ma, sprawa trafia do sądu, co powoduje znaczne spowolnienie procesu przekształcenia.

Jakie skutki?

Zniesienie opłat za użytkowanie wieczyste dla wielu samorządów może oznaczać likwidację znaczącego źródła dochodów. Dlatego też pojawił się pomysł, aby właściciele mieszkań znajdujących się na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym, dokonywali rocznych opłat. Ma to zapobiec drastycznym podwyżkom opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Po nowelizacji ustawy opłata ma zostać na stałym poziomie, z dnia wprowadzenia jej w życie. Będzie jedynie waloryzowana odpowiednim wskaźnikiem GUS do momentu wygaśnięcia umowy.

Osoby, które na mocy prawa zostaną właścicielami gruntów będą zobowiązane uiszczać opłatę cyklicznie. Jej wysokość będzie porównywalna wysokości opłat rocznych obecnie wnoszonych za użytkowanie wieczyste. Mają być uiszczane przez czas, na który ustanowione było prawo użytkowania wieczystego. Ministerstwo przewidziało również możliwość uiszczenia odpłatności jednorazowo. Gdy nowy właściciel zdecyduje się na tę formę, Skarb Państwa i gminy będą mogli mu udzielić 50 procent bonifikaty od tych opłat.

Do tej pory opłata była równa różnicy pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego – zwykle 30-40% wartości nieruchomości.

Jak podkreśla Ministerstwo obecnie występują wyraźne problemy z opłatami rocznymi z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Jest to sytuacja zauważalna szczególnie w dużych miastach, w których wzrost wartości gruntu jest znaczący, a co za tym idzie także wzrost wysokości opłat rocznych. Bardzo często zdarza się, że nie wszyscy użytkownicy składają odwołanie od aktualizacji opłaty. Powoduje to, że właściciele lokali w tym samym budynku płacą różnej wysokości opłaty roczne.

Według resortu najważniejszą korzyścią z ustawy dla właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych będzie właśnie przewidywalność wysokości opłat z tytułu przekształcenia, które zastąpią dotychczasowe opłaty.

Dlaczego tylko budynki wielorodzinne?

Według Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa rozwiązanie to będzie przeznaczone jedynie dla współużytkowników wieczystych gruntów zabudowanych wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Wynika to z faktu, że proces przekształceń prawa użytkowania wieczystego we własność na pozostałych gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe nie stwarza komplikacji.

Aneta Filipczak

Słowa kluczowe

zmiany w użytkowaniu wieczystym od 2017 roku, 2017 - rokiem zmian dla właścicieli mieszkań, zniesienie opłat za użytkowanie wieczyste dla wielu samorządów, konsekwencje zniesienia użytkowania wieczystego