Regulamin portalu dla wystawców

Warunki korzystania z serwisu przez wystawców

Regulamin korzystania z serwisu TargiMieszkaniowe.net dla wystawców

Warunkiem korzystania z serwisu przez użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień. Korzystanie przez użytkownika z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią regulaminu, akceptuje i wyraża zgodę na jego postanowienia. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego znajdującego się pod adresem TargiMieszkaniowe.net

Serwis nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy wystawcami a użytkownikami. Administrator serwisu w żaden sposób nie uczestniczy w procesie zakupu nieruchomości pomiędzy użytkownikiem a wystawcą. Administrator przy zachowaniu najwyższej staranności nie może zagwarantować, że treści zamieszczanych ogłoszeń są rzetelne i prawdziwe a strony wypłacalne.

§1. Administrator serwisu

Administratorem i właścicielem serwisu TargiMieszkaniowe.net jest:

 • OLC sp. z o.o.
 • Szaniawy-poniaty 49,
 • 21-404 Trzebieszów
 • Krs.: 0000384299;
 • Nip.: 825-216-23-50
 • Regon.: 060762192

Kontakt z administratorem można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected]

§2. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z serwisu użytkownik powinien posiadać dostęp do internetu, przeglądarkę internetową (internet explorer, mozilla firefox, chrome lub opera w aktualnej wersji), włączoną obsługę javascript, włączoną obsługę plików cookies, aktywny adres e-mail.

§3. Definicje

 • Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej.
 • Serwis - platforma targowa stanowiąca zbiór stron w domenie www.TargiMieszkaniowe.net. Platforma targowa umożliwia użytkownikom wyszukiwanie ofert prezentowanych przez wystawców.
 • Wystawca - deweloperzy, agencje nieruchomości, banki, firmy od aranżacji wnętrz, firmy około budowlane. Wystawcami są wyżej wymienione podmioty zamieszczające w serwisie swoje oferty.
 • Serwery - serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis i na których w ramach serwisu - zamieszczane są oferty wystawców.
 • Konto wystawcy - założone przez wystawcę konto, umożliwiające zarządzanie „panelem dewelopera”. Panel umożliwia dodawanie oraz aktualizację wizytówki oraz ofert wystawcy.
 • Inwestycja - zespół budynków wielorodzinnych i/lub domów jednorodzinnych w trakcie realizacji, lub już ukończony, który jest przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez wystawcę. W przypadku realizacji i oddania do użytkowania nieruchomości w etapach, każdy z tych etapów stanowi oddzielą inwestycję.
 • Wizytówka wystawcy - informacje reklamowe i kontaktowe podawane przez wystawców.
 • Cennik - ustalone opłaty (abonament) ponoszone przez wystawców za korzystanie z serwisu.
 • Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez administratora, określający zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu.
 • Wirtualny spacer - połączenie ze sobą kilku lub kilkunastu panoramicznych widoków, pomiędzy którymi użytkownik może się swobodnie przemieszczać, co sprawia wrażenie poruszania się po inwestycji.

§4. Prawa wystawcy

 1. Wystawcy w ramach korzystania z serwisu, na zasadach określonych regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  • przeglądać serwis, w tym treści umieszczone w serwisie przez administratora i innych wystawców,
  • korzystać z funkcjonalności udostępnionych przez administratora (m.in. Panel dewelopera),
  • publikować informacje o swoich ofertach (po podpisaniu zlecenia prezentacji).

§5. Zakładanie konta, aktywacja, opłaty, usunięcie.

 1. Z konta może korzystać tylko jedna osoba – założyciel konta.
 2. Założenie konta w serwisie wymaga wypełnienia przez wystawcę specjalnego formularza zgłoszeniowego. Konto jest aktywne po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, hasła). Konta aktywowane jest przez administratora.
 3. Wystawcy, którzy są zalogowani w serwisie poprzez aktywne konto oraz przesłali zlecenie prezentacji mogą zamieszczać na jego serwerach treści (oferta, informacje o firmie).
 4. Z tytułu korzystania z serwisu administrator pobiera od wystawców wynagrodzenie zgodne z podpisanym zleceniem prezentacji.
 5. Usługi płatne są na podstawie faktury vat, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Zleceniodawca wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany w formularzu zlecenia adres e-mail.
 6. Każdy wystawca ma prawo usunięcia swojego konta (zakończenie zlecenia prezentacji) za wypowiedzeniem złożonym przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostało złożone. Wystawca posiadający konto w serwisie ma prawo wglądu do własnych danych ujętych w formularzu zgłoszeniowym a także prawo do poprawiania tych danych.

§6. Dodawanie treści

 1. Treści zamieszczane przez wystawców stają się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu na serwerach. Dodane do serwisu treści są zaczytywane przez roboty wyszukiwarek internetowych, dzięki czemu treści stają się ogólnodostępne w internecie.
 2. Administrator informuje o możliwości zablokowania konta wystawcy w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia niniejszego regulaminu oraz przepisów polskiego prawa. O zablokowaniu konta wystawca zostanie poinformowany niezwłocznie na adres email wskazany podczas rejestracji.
 3. Wystawca ponosi odpowiedzialność za materiały umieszczone przez siebie w serwisie.

§7. Zastrzeżenia prawne dotyczące dodawanych ofert

 1. Korzystanie przez wystawcę z serwisu polega na zamieszczaniu określonych treści/ofert. Wystawca zaświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczania na serwerach serwisu powyższych treści - przysługują mu wszelkie prawa, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie. Wystawca zamieszczający materiały oświadcza, że swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich administrator na wezwanie uprawnionych organów zobowiązany jest do ujawnienia i przekazania wszystkich informacji na temat osób dokonujących naruszeń.
 2. Wystawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby z należytą sumiennością i starannością obsłużyć użytkowników korzystających z serwisu. Wystawca zobowiązuje się, do udzielenia odpowiedzi maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od przesłania zgłoszenia przez użytkownika.
 3. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
 4. Wystawca udziela administratorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez niego w serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych. Administrator zapewnia, iż wszystkie treści dodane przez wystawców posiadającego aktywne konto w serwisie będą posiadały źródło pochodzenia poprzez wskazanie nazwy wystawcy oraz linku do jego profilu.
 5. Dodając swoją ofertę do serwisu, wystawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonych usług lub sprzedaży towarów bądź nieruchomości (o ile prawo wymaga posiadania takich uprawnień), które są przedmiotem ogłoszenia/oferty i nie mogą one być zabronione przepisami prawa.
 6. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie ogłoszenia, ich treści i realizację zawartej w nich oferty.
 7. Wystawca ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać usługi lub produkty będące przedmiotem jego oferty. Opis nie powinien wprowadzać w błąd innych użytkowników oraz powinien być zgodny z regulaminem oraz przepisami prawa.

§8. Zachowania niedozwolone

 1. Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą netykietą są zabronione. W szczególności niedozwolone jest: a) używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność, b) umieszczanie materiałów pornograficznych, c) rozsyłanie spamu. Administrator dołoży wszelkich starań, aby blokować i usuwać materiały niezgodne z regulaminem oraz obowiązującym prawem.
 2. Zakazane jest używanie programów zbierających dane z serwisu w sposób automatyczny lub półautomatyczny. W przypadku wykrycia tego typu działań konto wystawcy zostanie natychmiast zablokowane, o czym wystawca zostanie niezwłocznie poinformowany.

§9. Zgłaszanie nadużyć, reklamacji

 1. Administrator zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników i wystawców uwag i zastrzeżeń oraz informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu administrator udostępnia adres e-mail [email protected], który powinien być wykorzystany w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z regulaminem działania innego użytkownika lub wystawcy. Wszelkie uwagi można także zgłaszać korespondencyjnie na adres administratora.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu prosimy zgłaszać na adres email [email protected].
 3. Administrator informuje o możliwości wystąpienia przerw w dostępności serwisu (siła wyższa, przyczyny niezależne od operatora, przyczyny techniczne), bez wcześniejszego uprzedzenia wystawców. Administrator zapewnia, że planowane prace techniczne przeprowadzane będą zwłaszcza w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały możliwie najmniejszą uciążliwość.

§10. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i rejestracja jest dobrowolne.
 2. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: administratorem pani/pana danych osobowych jest OLC sp. z o.o, krs.: 0000384299; nip.: 825-216-23-50; regon.: 060762192 z siedzibą w szaniawy-poniaty 49, 21-404 trzebieszów, zwana dalej administratorem, pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, posiada pani/pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wystawca wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora danych informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną na podany numer telefonu.
 3. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje pani/panu prawo żądania zaprzestania przetwarzania pani/pana danych ze względu na pani/pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma pani/pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania pani/pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 4. Administrator oświadcza, iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego urządzenia (tzw. cookies). Cookies służą w szczególności do logowania i identyfikacji użytkownika. Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwienie przesyłania cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton internet security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika.

  Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  • Jeżeli używasz przeglądarki google chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
  • Jeżeli używasz przeglądarki microsoft internet explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
  • Jeżeli używasz przeglądarki mozilla firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
  • Jeżeli używasz przeglądarki opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
  • Jeżeli używasz przeglądarki safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
  • Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "pomoc" twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Zastrzeżenia dotyczące danych osobowych przekazanych przez użytkowników:

Wystawca oświadcza, że jest świadomy, iż dobrowolnie przekazane przez użytkownika dane osobowe zostały mu przekazane wyłącznie w celu zaprezentowania usług bądź nieruchomości oferowanych w serwisie. Powyższe dane nie mogę być przekazane podmiotom trzecim lub przetwarzane w jakimkolwiek innym celu bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody od użytkownika.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie oraz w siedzibie administratora.
 2. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne stron, które zostały udostępnione użytkownikom przez serwis podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody administratora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby administratora.
 5. Data opublikowania regulaminu 28/02/2014 r.