Artykuły

Targi Mieszkaniowe

Własność zamiast użytkowania wieczystego – ustawa o przekształceniu pół roku później niż planowano

Ustawa umożliwiająca przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jest jeszcze na etapie konsultacji międzyresortowych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierzało wcielić przepisy w życie 1. stycznia 2017 roku, ale ostatecznie zweryfikowało swoje plany. Kiedy ma obowiązywać nowe prawo? Kto skorzysta na przesunięciu terminu?

Własność zamiast użytkowania wieczystego – ustawa o przekształceniu pół roku później niż planowano

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ma nastąpić z mocy prawa, czyli w wyniku wejścia w życie ustawy. Uściślając – projekt ustawy  obejmuje współużytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe związane z prawem odrębnej własności lokalu albo z udziałem we własności budynku, czyli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi. Do tego jest jeszcze jeden warunek – przekształcenie ma dotyczyć budynków, w których co najmniej 51% to lokale mieszkalne, a co najmniej jeden lokal stanowi własność.

Opłata przekształceniowa z bonifikatą

Przekształcenie użytkowania we własność nie będzie bezpłatne. Projekt ustawy przewiduje opłatę przekształceniową, którą będzie uiszczał dotychczasowy współużytkownik wieczysty. Jej wysokość będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, a w przypadku lokali mieszkalnych ma być płacona przez 20 lat. Opłata może podlegać waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi ustawie o gospodarce nieruchomościami. Projekt ustawy przewiduje również, że w przypadku jednorazowego wniesienia wszystkich opłat (w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa), od sumy opłat przysługuje bonifikata w wysokości 50%. W przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, wysokość bonifikaty za jednorazowe uiszczenie opłaty przekształceniowej samorząd może ustalić na podstawie uchwały rady lub sejmiku.

Sprzedażą nieruchomości po przekształceniu

W przypadku sprzedaży lokalu, z którym związany jest udział we własności gruntu, przed końcem okresu obowiązywania opłaty przekształceniowej, obowiązek wnoszenia opłaty przechodzi na nabywcę. Projekt przewiduje, że zobowiązanie powstaje począwszy od 1. stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano zbycia.

Co z budynkami jednorodzinnymi?

Pierwotnie projekt ustawy nie dotyczył sytuacji, w których na gruntach w użytkowaniu wieczystym powstały domy jednorodzinne.  Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy podyktowane jest właśnie tym, aby przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie pomijało właścicieli domów jednorodzinnych. Ale prace nad projektem ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów trwają nadal.

- Projektowane przepisy podlegają sukcesywnej modyfikacji w związku z prowadzeniem dodatkowych uzgodnień międzyresortowych, w toku których ustawowym przekształceniem objęto wszystkie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, także grunty pod domami jednorodzinnymi – poinformował Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Obecnie planowany termin wejścia w życie ustawy to 1. lipca 2017 roku.

Marzena Zbierska

Słowa kluczowe

Ustawa umożliwiająca przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2017, użytkowanie wieczyste zmiany 2017, użytkowanie wieczyste ustawa 2017, użytkowanie wieczyste zmiany 2017