Artykuły

Targi Mieszkaniowe

Radykalne zmiany w regulacjach dotyczących egzekucji komorniczych i opłatach komorniczych

Kawiarnia PrasowaPorady

Większa odpowiedzialność komorników, elektroniczne zajęcia rachunków bankowych dłużników, wyższe kwoty wolne od potrąceń oraz nowe wytyczne odnośnie procedowania egzekucji- to zaledwie początek długiej listy zmian, która ma regulować działalność komorniczą.

Radykalne zmiany w regulacjach dotyczących egzekucji komorniczych i opłatach komorniczych

Egzekucja po nowemu

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek nagrywania wszystkich egzekucji w terenie. Koniec kontrowersyjnych sytuacji, w których komornik zajmował majątek inny niż dłużnika. Do tej pory było wiele sytuacji, w których bezprawnie zajmowano rzeczy stanowiące własność osób trzecich. Wprowadzone zmiany mają spowodować zaprzestanie stosowania takich praktyk.

Nieunikniona potrzeba zmian

Wiele nadużyć w egzekucjach komorniczych, nagłośnionych medialnie sprawiło, że Ministerstwo Sprawiedliwości  postanowiło uporządkować wiele kwestii związanych z wykonywaniem zawodu komornika. Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. wprowadza wiele istotnych, a zarazem nieprzychylnie przyjmowanych przez samo środowisko komornicze zmian.

Większe wymogi wobec komorników

Aby wykonywać zawód trzeba będzie legitymować się odpowiednim wykształceniem (braki będzie można uzupełnić w ciągu 7 lat). Komornicy będą zobowiązani do ujawnienia wszystkich dochodów zgodnie z oświadczeniem według wzoru Ministra Sprawiedliwości. Ograniczone będą również możliwości zarobkowe komorników, którzy będą mogli prowadzić dodatkową działalność jedynie na polu pracy dydaktyczno- naukowej. Ograniczeniu ulega również liczba spraw przyjmowanych przez komorników. W myśl zmian, komornik działa głównie w swoim rewirze a przyjmowanie dodatkowych egzekucji jest możliwe w ramach premii, za dobre wykonywanie swoich obowiązków.

Większa odpowiedzialność komorników

Naruszenie prawa i zasad etyki zawodowej będzie karane. Zwiększa się bowiem zakres naruszeń, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie np. nowym powodem naruszenie może być brak nadzoru nad zatrudnionymi asesorami. Ci z kolei, nie będą już wykonywać czynności za komorników (jak do tej pory) a jedynie będą wykonywać zlecone zadania w formie szkoleniowej, która przygotowuje ich do zawodu. Komornicy będą również ponosić całą odpowiedzialność za działania asesorów. Zwiększona kontrola komorników. Prezesi sądów będą musieli skontrolować kancelarie komornicze co najmniej raz na dwa lata, a nie co cztery, jak do tej pory. Mogą też dokonywać kontroli niezapowiedzianych.

Nowe stawki opłat komorniczych

Poza zmianami zapisów samej ustawy o komornikach, zmieniają się również koszty komornicze. Najniższą opłatę obniżono do 100 zł (w zależności od egzekucji, do niedawna zawierała się ona w przedziale od 200 do 400 zł) a najwyższą stanowi kwota 50 tys. zł (dotychczas było to 120 tys. zł). Mniej zapłacą również ci dłużnicy, którzy uregulują dług w terminie 14 dni od zawiadomienia o wszczęciu egzekucji (w tym przypadku przewiduje się jedynie 3% opłaty egzekucyjnej). Jeśli natomiast dług zostanie uregulowany po 14 dniach, opłata będzie stanowiła 5% opłaty egzekucyjnej. Obowiązujące dotychczas stawki 15% od ściągniętego długu i 8 % od egzekucji z wynagrodzenia za pracę, zastąpi jedna stawka w wysokości 10 % wyegzekwowanego długu.

Kwoty wolne od potrąceń

Kwoty wolne od potrąceń będą wyższe. Wynika to z nowych stawek pensji minimalnej(obecnie 2 tys. zł) oraz renty i emerytury, które obecnie wynoszą 1 tys. zł. Kwota wolna od zajęcia w 2017 r. musi być kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, pod odliczeniu składek społecznych oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy egzekucji świadczeń niealimentacyjnych.

75 % minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

90 % minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych

Kwoty wolne od potrąceń u osób pracujących w mniejszym wymiarze etatu zmniejszają się proporcjonalnie do czasu pracy. Zmienia się również wysokość kwot wolnych od zajęć na rachunkach bankowych. Dotychczas była to kwota niewiele ponad 12 tys. zł (trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia). Po zmianach, w przypadku pracowników etatowych, kwota wolna od zajęcia będzie stanowiła 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. będzie wynosiła 1,5 tys. zł.

Magdalena Szwed

Słowa kluczowe

zmiany w regulacjach dotyczących egzekucji komorniczych, zmiany w regulacjach dotyczących opłat komorniczych, komornicy zmiany 2017, nowa ustawa o komornikach 2017, zmiany w ustawie o komornikach, co komornik może zabrać z domu, kwoty wolne od potrąceń, elektroniczne zajęcia rachunków bankowych, obowiązek nagrywania wszystkich egzekucji w terenie