Artykuły

Targi Mieszkaniowe

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

W marcu 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Główną ideą projektu była poprawa dostępności oraz jakości informacji na rynku nieruchomości. 1 lipca 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym zakresie.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Efektem nowowprowadzonych przepisów jest nałożenie na Główny Urząd Statystyczny obowiązku publikowania kwartalnych wskaźników zmian cen nieruchomości. Oznacza to, że rynek nieruchomości będzie znacznie lepiej monitorowany, a informacje o cenach nieruchomości będą uwiarygadniane przez badania GUS.

Wysoka jakość informacji wpłynie na poprawę m.in. efektywność zarządzania i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi majątek publiczny. Nowe instrumenty GUS posłużą również do śledzenia aktualnej kondycji, w jakiej znajduje się rynek nieruchomości. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku nieruchomości o przeznaczeniu mieszkaniowym.

Nowopowstałe wskaźniki mogą zostać również wykorzystywane przez rząd do opracowywania nowych programów stymulujących budownictwo mieszkaniowe, a także pozwolą w odpowiednio szybki sposób reagować na zmieniającą się koniunkturę. Lepsza wiedza o aktualnych cenach nieruchomości pozwoli zarówno sprzedającym jak i kupującym zweryfikować faktyczną zasadność decyzji o zakupie – sprzedaży.

Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia zakupów dokonywanych przez Skarb Państwa, organy samorządowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne jednostki organizacyjne. W przypadku tego typu podmiotów proces zakupowy toczy się bardzo długo, ze względu na liczne procedury administracyjne.

Wprowadzenie przez GUS wskaźników informujących o zmianach cen będzie mogło być wykorzystywane do aktualizowania ostatecznej ceny sprzedaży na właściwą datę transakcji. Wskaźniki zmian cen nieruchomości będą wykorzystywane do waloryzacji zobowiązań i należności. Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest lepsze powiązanie systemu waloryzacji z faktyczną sytuacją na rynku nieruchomości. Do tej pory waloryzacja odbywała się na podstawie wskaźników inflacyjnych. Oczywiście ten system waloryzacji dotyczy tylko określonych tytułów zobowiązań i należności zawartych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami. Co istotne, wskaźniki zmian cen nieruchomości uwzględniając dodatkowo różnice na rynku nieruchomości w poszczególnych regionach kraju.

Z tego powodu wskaźniki zmian ceny będą ustalane osobno dla każdego województwa Ustawa przewiduje również sytuację, w której GUS nie jest w stanie określić wskaźnika zmiany ceny za dany kwartał dla pewnego rodzaju nieruchomości. Taka sytuacja może nastąpić np. ze względu na brak wystarczających danych z lokalnego rynku nieruchomości. Wówczas stosowany będzie ostatni ogłoszony przez GUS wskaźnik zmiany ceny z danego segmentu nieruchomości. Nowe przepisy przewidują również możliwość, w której nieruchomość składa się z obiektów o różnym charakterze i przeznaczeniu.

Wówczas waloryzacja odbywać się będzie na zasadach średniej ważonej wskaźników zmian ceny nieruchomości, właściwych dla każdej z części tej nieruchomości, przyjmując za wagi powierzchnię poszczególnych. Nowelizacja reguluje również sposób współpracy samorządów z rzeczoznawcami majątkowymi. Od tej pory wyciągi z opinii o wartości nieruchomości sporządzane na podstawie operatów szacunków powinny być dostarczane do organów prowadzących kataster nieruchomości w wersji elektronicznej w ciągu dwóch miesięcy.

Przekazywane przez rzeczoznawców majątkowych wyciągi będą potwierdzane podpisem elektronicznym lub właściwym zaufanym profilem ePUAP. Wzór wyciągu z operatu szacunkowego  zostanie przekazany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Przepisy zawarte w znowelizowanej ustawie wchodzą w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia noweli. Współdziałanie w tym zakresie również powinno przełożyć się ostatecznie na znacznie bardziej efektywne pozyskiwanie informacji o bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości.

Filip Jurczak

Słowa kluczowe

nowelizacja prawa nieruchomościowego, rynek nieruchomości, dane o rynku nieruchomości, GUS, dane z rynku deweloperskiego