Artykuły

Targi Mieszkaniowe

Nowe regulacje dotyczące wycinki drzew. Co się zmieniło w prawie i jakie będą tego konsekwencje?

Od 1 stycznia 2017 r. bez zezwolenia można usunąć drzewo z prywatnej posesji. Ponadto, zmienił się sposób liczenia obwodu drzewa oraz zwiększyły się kompetencje gminy w zakresie wycinki drzew. Choć od zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, minęły zaledwie trzy miesiące, Polacy zaczęli na dużą skalę usuwać drzewa.

Nowe regulacje dotyczące wycinki drzew. Co się zmieniło w prawie i jakie będą tego konsekwencje?

Głównym założeniem nowelizacji było skrócenie procesu otrzymywania pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów. Niemniej jednak nowy kształt ustawy okazał się niebyt zadowalający, fala krytyki społecznej spowodowała, że w niedługim czasie wprowadzone zostaną kolejne zmiany.

Usuwanie bez zezwolenia

Najbardziej istotną zmianą w ustawie o przyrodzie jest wprowadzenie pozwolenia na usuwanie drzew/krzewów bez zezwolenia Jest to możliwe przy jednoczesnym spełnieniu dwóch warunków- właściciel(osoba fizyczna) usuwający drzewa/krzewy pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wymóg ten określony jest w art. 83f ust. 1 pkt. 3 a) zgodnie, z którym zezwolenia nie wymaga się w przypadku drzew i krzewów, które według brzmienia, rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowe parametry drzew i krzewów

Zmieniły się również wytyczne odnośnie obwodu drzewa, którego usunięcie nie wymaga zezwolenia. Nowelizacja wprowadziła możliwość usunięcia drzewa, którego obwód pnia
na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm(dotyczy określonych gatunków drzew np. topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa  oraz platan klonolistny) i 50 cm(w przypadku pozostałych drzew). Wcześniejsze wartości dotyczyły obwodu pnia na wysokości 5 cm, który mógł wynosić maksymalnie
35 cm(dotyczy wyżej wymienionych gatunków drzew) i 25 cm(pozostałe gatunki). W przypadku krzewów, obowiązujący dotychczas zapis, umożliwiał wycinanie krzewów, które miały nie więcej niż 10 lat, natomiast teraz bez zezwolenia można usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 mkw.

Kompetencje rad gminnych

Rada gminy zyskała kompetencje w zakresie rozszerzenia katalogu wyłączeń z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu(art. 83f ustawy o ochronie przyrody) .  Rada określa wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu(art. 85 tejże ustawy) oraz rozszerza katalog wyłączeń z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Zadaniem rady gminy jest również ustalanie wysokości opłat(art. 85 ust. 4a). Wszystko z myślą o dostosowaniu wysokości opłat do realiów lokalnych. Niemniej jednak, zgodnie z zapisem w ustawie, nie będą one mogły być wyższe niż 500 zł za 1 cm obwodu usuwanego drzewa oraz 200 zł za 1 mkw. usuwanych krzewów. I tak według art. 85 ust. 1- kwotę za usunięcie drzewa stanowi, liczba centymetrów obwodu drzewa na wysokości 130 cm pomnożona przez stawkę opłaty. Natomiast w przypadku krzewów, kwotę za usunięcie wylicza się mnożąc liczbę mkw. powierzchni gruntu pokrytego usuwanymi krzewami przez stawkę opłaty.

Zmiany dla rolników

Rolnik bez zezwolenia nadal może usuwać drzewa i krzewy owocowe (poza drzewami bądź krzewami, które rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków). Rolnik może usunąć drzewo lub krzew ze swojej działki(podobnie, jak osoba fizyczna art. 83f ust. 1 pkt. 3a ), jeśli nie robi tego z myślą o prowadzonej działalności rolniczej. W przeciwnym razie, nie może wyciąć drzewa ani krzewu bez zezwolenia. Zgodnie z art. 83f  ust. 1 pkt. 3b) zezwolenia nie wymaga się również w przypadku drzew i krzewów, które usuwane są w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. W praktyce oznacza to, że rolnik może usunąć drzewa(bez względu na jego gatunek czy wymiary) w celu zasiania upraw rolnych. Wyjątek stanowią drzewa będące zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym albo nadwodnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu.

Kolejne zmiany….

Niezadowalające zmiany ustawy sprawiły, że w niedługim czasie ponownie zmianie ulegną poszczególne zapisy. Między innymi planuje się wprowadzić obowiązek zgłaszania
w gminie chęci usunięcia drzewa lub krzewu. Najnowszy projekt nowelizacji zakłada również wyeliminowanie sytuacji, w których drzewa i krzewy usuwane są w celach prowadzenia działalności. W związku z czym, na terenie, na którym usunięte zostaną drzewa bądź krzewy, przez 5 lat nie można będzie prowadzić działalności. 

Magdalena Szwed

Słowa kluczowe

nowe regulacje dotyczące wycinki drzew, usunąć drzewo z prywatnej posesji, wycinka drzew bez zezwolenia nowe przepisy 2017, wycinka drzew 2017 ustawa o ochronie przyrody, wycinka drzew 2017 przepisy, wycinka drzew na swojej posesji